Været på Rennebu

Lørdag
11°C
Skyet
Søndag
13°C
Skyet
Mandag
12°C
Skyet
Værvarsel fra yr.no

Årsmøte Rennebu Utmarksråd

Dato
: 23.05.2012
Tid: kl.19:00
Sted: Hallandstuggu, Berkåk

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Velge møteleder og sekretær
3. Velge 2 personer til å undertegne protokollen
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Valg
7. Felles fiskekort (vedlegg 1, se nedenfor)
8. Vedtektsendring (Vedlegg 2, se nedenfor)
9. Innkomne saker. Saker medlemmene ønsker skal bli tatt opp må sendes sekretæren senest 1 uke før årsmøtet.Årsmøte Rennebu Storviltvald

Dato:
23.05.2012
Tid: kl.19:00
Sted: Hallandstuggu, Berkåk

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Velge møteleder og sekretær
3. Velge 2 personer til å undertegne protokollen
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Valg
7. Skuddpremie (vedlegg 3, se nedenfor)
8. Vedtektsendring (vedlegg 2, se nedenfor)
9. Innkomne saker. Saker medlemmene ønsker skal bli tatt opp må sendes sekretæren senest 1 uke før årsmøtet.
Vedlegg 1 - Styrets forslag til ordning for felles fiskekort i Rennebu - Rennebukortet 

 • Ett viktig grunnprinsipp: Alle grunneierlag kan fortsatt selge kort som i dag,  felleskortet er noe som kommer i tillegg til dagens kortsalg.
 • Felleskortet skal gjelde stang- og oterfiske
 • Det foreslås et familie-sesongkort til kr 300,-
 • Familekort weekend (fredag-søndag) kr. 100,-
 • Sesongkort enkeltperson kr. 250-
 • Weekendkort enkeltperson kr. 75,-
 • Barn under 16 år fisker gratis, jfr. lovverket
 • Felleskortet gjelder ikke for lakseførende vassdrag
 • Inntekter fra og med sommeren 2012 settes på sperret konto inntil fordelingsnøkkel er godkjent av andelseierne av felleskortet.
 • Kortsalg mot provisjon. Det bør satses på fiskekortsalg via SMS og internett.
 • Rennebu Utmarksråd står for administrasjonen av kortsalget
Vi ber om at styrets forslag blir behandlet av årsmøtene i grunneierlaga/sameiene, og at det sørges for representasjon på årsmøtet for Rennebu Utmarksråd med sikte på endelig vedtak.
Arbeidet med å lage en fordelingsnøkkel for inntektene av fiskekortsalget har vært mer utfordrende enn først antatt mht. kartgrunnlag, bl.a. er mange eiendomsgrenser uklare. Det er engasjert eksternt kartfirma i et prosjekt i samarbeid med Rennebu kommune, men dette arbeidet er ennå ikke ferdigstilt.
Styret i Rennebu Utmarksråd er av den oppfatning at det er viktig å komme i gang med salget av Rennebu-kortet allerede kommende sesong. Det foreslås derfor  at inntekter fra fra salg av Rennebu-kortet settes av på sperret konto inntil fordelingsnøkkel skal være klar i løpet av 2012.


Vedlegg 2 - Styrets forslag til vedtektsendring 

Årsmøtet i Rennebu Utmarksråd og Rennebu Storviltvald 2011 vedtok at styret skulle framlegge forslag til vedtektsendringer. Det ble bestemt at alternativene skulle være:

 1. Sammenslåing av Rennebu Utmarksråd og Rennebu Storviltvald
 2. Deling av Rennebu Utmarksråd og Rennebu Storviltvald med egne styrer og årsmøter

Vedtekter for Rennebu Utmarksråd (alternativ 1)

sammenslått med Rennebu Storviltvald – endringer er understreket
 
§ 1 Organisasjon
Rennebu Utmarksråd er et samarbeidsorgan for kommunens lokale utmarkslag, grunneierlag, sameier, samt representanter fra Rennebu Skogeierlag, Rennebu Bondelag, beitelaga i Rennebu og Rennebu Bonde- og Småbrukarlag.
Medlemslagene velger selv en representant til utmarksrådet.
 
§ 2 Formål og arbeidsfelt

 • Skape kontakt lagene imellom og være et forum for ideer, spørsmål, problemer og samarbeidsoppgaver av faglig art og økonomisk karakter på utmarkssektoren kan diskuteres og følges opp med gode løsninger.
 • Arbeide med utmarksspørsmål innen gjeldende lovverk.
 • Ta opp saker av forvaltningsmessig og næringsmessig art.
 • Være lagenes felles talerør, bistå overfor offentlig forvaltning og organisasjoner i saker som angår utmarka.
 • Markere utmarksinteressene og ivareta grunneiernes og rettighetshavernes interesser.
 • Være behjelpelig med å organisere eller omorganisere utmarkslag/grunneierlag etter behov.
 • Arbeide for rasjonelt vilt- og fiskestell, herunder drive Rennebu Storviltvald etter gjeldende vedtekter, samt administrere og drifte felles fiskekort for Rennebu.
 • Arbeide med motivasjon og faglig oppdatering av valgte tillitsmenn og ressurspersoner.
 • Deltakelse i Rennebu Utmarksråd medfører ikke at medlemsorganisasjoner gir fra seg disposisjonsretten over jakt og fiske eller andre grunneierrettigheter innenfor lagets område.

 
§ 3 Forretningsforhold
Utmarksrådet forpliktes av lederen sammen med ett av de øvrige styremedlemmene.
Utmarksrådet kan gi forretningsføreren handelsfullmakt.
 
§ 4 Administrasjon og styret

Styret består av 8 personer med personlig varamedlemmer, derav 1 fra skogeierlaget, 1 fra bondelaget, 1 fra bonde- og småbrukarlaget og 1 fra beitelaga. Hvert faglag velger selv sin representant til styret.

4 styremedlemmer skal være fritt valgte grunneierrepresentanter med god geografisk spredning, én av disse skal velges som styrets leder.
Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

 

 • Styret holder møter så ofte lederen eller to styremedlemmer finner det nødvendig.
 • Styret leder rådets virksomhet i tråd med lagets vedtekter og årsmøtets beslutninger.
 • Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.
 • Styret kan engasjere sekretær eller ved bistand fra offentlig forvaltning for å administrere den daglige driften

 
§ 5 Medlemsmøter
Medlemsmøter i Utmarksrådet holdes etter bestemmelse av styret eller når det forlanges minst 1/3 av medlemmene.
 
 
§ 6 Årsmøtet

 • Årsmøtet er Utmarksrådets øverste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned.
 • Hvert medlem har en stemme.
 • Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende i løpet av januar måned.
 • Innkallingen til årsmøtet skal skje skriftlig med minst 2 ukers varsel.
 • Saksliste skal følge innkallingen.
 • Årsmøtet skal:
  1. Godkjenne innkalling og saksliste.
  2. Velge to personer som sammen med leder skal underskrive protokollen.
  3. Behandle årsmelding og revidert regnskap.
  4. Vedta godtgjørelse for styret, valgkomite, revisor etc. for foregående år. Valgkomiteen innstiller forslag til godtgjørelse
  5. Velge to styremedlemmer for to år. Styret konstituerer seg selv.
  6. Velge leder for ett år.
  7. Velge revisor for to år.
  8. Velge valgkomité på tre personer for tre år. Ett medlem går ut hvert år og lengstsittende er leder.
  9. Behandle bestandsplaner for vilt- og fiskeforvaltning
  10. Behandle arbeidsplan og budsjett for kommende driftsår

 
Alle vedtak skjer med vanlig flertall. Årsmøtet ledes av styreleder eller den årsmøtet bemyndiger.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av Utmarksrådets medlemmer forlanger det. Enhver tillitsvalgt kan si fra seg valg for like lang tid som han/hun har fungert.
Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.
 
§ 7 Økonomi
Regnskaps – og arbeidsåret følger kalenderåret
Kostnader til drift av Utmarksrådet kan dekkes gjennom andeler fra de enkelte lag som arealavgift, viltfondsmidler, BU-fond, skogavgiftas rentemidler osv.
Tilskudd fra andre organisasjoner kan også være aktuelle.
Alle andre store oppgaver som ønskes løst felles for alle lagene gjennom bevilgninger fra de enkelte lag eller gjennom egne tilskuddssøknader.
Årsmøtet fastsetter medlemskontigent.
 
§ 8. Sekretær
Styret i Utmarksrådet kan engasjere sekretær for å administrere den daglige driften.
Styret er ansvarlig for å utarbeide egen arbeidsinstruks for sekretæren og ajourholde denne.
 
§ 9 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan foretas av årsmøtet med 2/3 flertall.
 
§ 10 Oppløsning
Oppløsning av Utmarksrådet kan besluttes med 2/3 flertall på et årsmøte etter at det har vært foreslått for foregående årsmøtet.

 

 

Vedtekter for Rennebu Storviltvald(alternativ 1)

Sammenslått med Rennebu Utmarksråd - endring er understreket
 
 
§ 1. Rennebu Storviltvald
Rennebu Storviltvald (senere kalt valdet) er en sammenslutning av rettighetshavere innenfor det området som framgår av § 3. Medlemmene har begrenset ansvar.
 
§ 2. Formål og arbeidsfelt
Valdets formål er å samle rettighetshaverne i de tidligere mindre valdene i ett stort vald for å forvalte hjorteviltet elg, hjort og rådyr som en del av landbrukets næringsgrunnlag. Valdet skal arbeide for en bestandsstørrelse som er tilpasset beitegrunnlaget og som ikke fører til uakseptable beiteskader i jord- og skogbruk eller går ut over andre samfunnsinteresser.
 
Deltakelse i Rennebu Storviltvald medfører ikke at medlemmene fraskriver seg disposisjonsrettigheter eller plikter innenfor sitt eget lags område.
 
§ 3. Avgrensning
Valdets område er tellende hjorteviltareal for valdets medlemmer i Rennebu.
 
§ 4. Medlemskap
Innmelding i valdet skjer ved undertegning av innmeldingserklæring. Det skal gå frem av denne hvilke rettigheter og plikter medlemskapet omfatter for medlemmet. Medlemskapet skal lyde på vedkommende grunneierlag, og kan ikke skilles fra denne. Medlemmer plikter snarest mulig å gjøre nye eiere i grunneierlaget kjent med medlemskapet.
 
Medlemskapet er bindende. Utmelding må skje skriftlig til valdets styre innen 31. desember for den inneværende planperiodens siste år, og gjelder for påfølgende driftsplanperiode. Utmeldt medlem som trekker sitt areal ut av valdet, kan ikke gjøre krav på andel i lagets fond eller eiendeler for øvrig.
 
Alle straffebestemmelser følger planperioden.
 
§ 5. Andeler
Medlemmene tildeles andeler etter tellende areal. Kun medlemmer av Rennebu Storviltvald har andelsrett.
 
Andeler i valdet:
Inntil   25.000 dekar                                      gir én andel
Fra      25.001 dekar til 50.000 dekar            gir to andeler
Fra      50.001 dekar til 75.000 dekar            gir tre andeler
Fra      75.001dekar til 100.000 dekar           gir fire andeler
Over  100.000 dekar                                      gir fem andeler
 
Er et sameie medlem, har sameierne samlet det antall andeler som rettighetene tilsier. 
 
§ 6. Styret
Alle storviltsaker som krever styrebehandling behandles av styret for Rennebu Utmarksråd
 
§ 7. Årsmøtet
Alle storviltsaker som krever årsmøtebehandling behandles av årsmøtet i Rennebu Utmarksråd. Bare medlemmer av valdet har stemmerett i saker som angår valdet. Medlem kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med mer enn én fullmakt.
 
Innkalling og saksliste til årsmøtet følger årsmøteinnkallingen til Rennebu Utmarksråd.
 
Vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. Til vedtektsendring kreves 2/3 flertall. Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer. Hvert medlem har 1 stemme. Dersom det i en sak kreves av minst ett medlem, brukes gradert stemmerett etter andeler jfr. § 5. Hver andel gir rett til en stemme.
 
§ 8. Arbeidsår
Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Valdet disponerer egne bankkonti. Styret har fullmakt til å bruke disse konti  innenfor retningslinjene som bestemmes av andelseierne i valdet.
 
§ 9. Sekretær
Sekretær for Utmarksrådet håndterer storviltsaker som del av sitt virke i hht. arbeidsinstruksen.
 
§ 10. Økonomi
Drift av valdet finansieres med innkomne fellingsavgifter.
 
§ 11. Oppløsning
Oppløsning av valdet kan besluttes med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte etter at det har vært foreslått for foregående årsmøtet. Minst halvdelen av stemmeandelene må være til stede. Møter ikke så mange stemmeberettigede, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de fremmøtte.
 
Før oppløsning må alle økonomiske forpliktelser være dekket, og valdets eiendeler være fordelt blant valdets medlemmer i forhold til tellende areal.
 
§ 12. Tvister
Alle tvister mellom valdet og medlemmene eller mellom medlemmene innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtektene avgjøres med bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Den siste medlemmet oppnevnes av sorenskriveren i Sør-Trøndelag. Voldgiftsretten skal begrunne sitt vedtak.
 
Voldgiftsretten følger reglene i rettergangsloven (jfr. Lov om rettergangsmåten for tvistemål, av 13. august 1915 nr. 6, kap. 32).

 

 

Vedtekter Rennebu Storviltvald (alternativ 2)

Adskilt styre og årsmøte mellom Rennebu Utmarksråd og Rennebu Storviltvald, endringer er understreket. Vedtektene for Rennebu Utmarksråd endres ikke ved dette alternativet.
 
 
 
 
§ 1. Rennebu Storviltvald
Rennebu Storviltvald (senere kalt valdet) er en sammenslutning av rettighetshavere innenfor det området som framgår av § 3. Medlemmene har begrenset ansvar.
 
§ 2. Formål og arbeidsfelt
Valdets formål er å samle rettighetshaverne i de tidligere mindre valdene i ett stort vald for å forvalte hjorteviltet og bever som en del av landbrukets næringsgrunnlag. Valdet skal arbeide for en bestandsstørrelse som er tilpasset beitegrunnlaget og som ikke fører til uakseptable beiteskader i jord- og skogbruk.
 
Deltakelse i Rennebu Storviltvald medfører ikke at medlemmene fraskriver seg disposisjonsrettigheter eller plikter innenfor sitt eget lags område.
 
§ 3. Avgrensning
Valdets område er avgrenset stort sett av kommunegrensen i Rennebu.
 
§ 4. Medlemskap
Innmelding i valdet skjer ved undertegning av innmeldingserklæring. Det skal gå frem av denne hvilke rettigheter og plikter medlemskapet omfatter for medlemmet. Medlemskapet skal lyde på vedkommende grunneierlag, og kan ikke skilles fra denne. Medlemmer plikter snarest mulig å gjøre nye eiere i grunneierlaget kjent med medlemskapet.
 
Medlemskapet er bindende. Utmelding må skje skriftlig innen 31. desember for inneværende planperiodens siste år til valdets sekretær og gjelder for påfølgende planperiode. Utmeldt medlem som trekker sitt areal ut av valdet, kan ikke gjøre krav på andel i lagets fonds eller eiendeler for øvrig.
 
Alle straffebestemmelser følger planperioden.
 
§ 5. Andeler
Medlemmene tildeles andeler etter tellende areal. Kun medlemmer av Rennebu Storviltvald har andelsrett.
 
Andeler i valdet:
Inntil   25.000 dekar                                      gir én andel
Fra      25.001 dekar til 50.000 dekar            gir to andeler
Fra      50.001 dekar til 75.000 dekar            gir tre andeler
Fra      75.001dekar til 100.000 dekar           gir fire andeler
Over  100.000 dekar                                     gir fem andeler
 
Er et sameie medlem, har sameierne samlet det antall andeler som rettighetene tilsier.

§ 6. Arbeidsår
Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret.
 
§ 7. Årsmøtet
Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av april måned hvert år. Bare medlemmer av valdet har stemmerett. Medlem kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med mer enn én fullmakt. Årsmøtet innkalles av valdets styre.
 
Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være innkommet til valdets sekretær innen utgangen av desember.
 
Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til medlemmene minst to uker før årsmøtet. Saksliste skal vedlegges innkallingen.
 
Vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. Til vedtektsendring kreves 2/3 flertall. Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer. Hvert medlem har 1 stemme. Dersom det i en sak kreves av minst ett medlem, brukes gradert stemmerett etter andeler jfr. § 5. Hver andel gir rett til en stemme.
 
Årsmøtet velger møteleder.
 
Årsmøtet skal:

 1. Velge to personer som skal underskrive protokollen.
 2. Behandle valdets årsmelding, revidert regnskap og arbeidsplan, samt budsjettforslag for neste år.
 3. Vedta godtgjørelse for styret, valgkomite, revisor etc. for foregående år. Valgkomiteen innstiller forslag til godtgjørelse.
 4. Treffe avgjørelser om anvendelse av det regnskapsmessig resultat, herunder investeringer, fondsavsetninger, utbetaling av utbytte og dekning av underskudd.
 5. Behandle forvaltningsplan og avskytningsavtale.
 6. Behandle innkomne saker.
 7. Velge 2 styremedlemmer for 2 år med personlig varamedlemmer
 8. Velge leder for 1 år
 9. Velge 2 revisorer for 1 år.
 10. Velge valgkomité på 3 personer for 3 år. Ett medlem går ut hvert år og lengstsittende er leder.
   
  Årsmøtet kan ikke fatte bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.
   
  § 8. Ekstraordinært årsmøte
  Sekretær kan innkalle til ekstraordinært årsmøte eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Innkalling til og saksbehandling på det ekstraordinære årsmøtet er den samme som for det ordinære årsmøtet. Det kan bare fattes vedtak som er nevnt i innkallingen.
   
  § 9. Styret
 • Styret består av 5 personer, hvorav lederen i Rennebu Utmarksråd er styremedlem. Styret skal være geografisk spredd. Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet i styret.
 • Styret holder møter så ofte lederen eller to styremedlemmer finner det nødvendig.
 • Styret leder rådets virksomhet i tråd med lagets vedtekter og årsmøtets beslutninger.
 • Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.

 
§ 10. Sekretær
Sekretær har fullmakt til å lage forslag til avskytningsplaner.
Drift av valdet finansieres med innkomne fellingsavgifter.
Inntekter fra valdet kan bare nyttes til drift av Rennebu Storviltvald.
 
Det skal føres protokoll over forhandlinger.
 
§ 11. Utgifter
Utgifter dekkes av valdets inntekter.
 
§ 11. Oppløsning
Oppløsning av valdet kan besluttes med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte etter at det har vært foreslått for foregående årsmøtet. Minst halvdelen av stemmeandelene må være til stede. Møter ikke så mange stemmeberettigede, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de fremmøtte.
 
Før oppløsning må alle økonomiske forpliktelser være dekket, og lagets eiendeler være fordelt blant valdets medlemmer i forhold til tellende areal.
 
§ 13. Tvister
Alle tvister mellom valdet og medlemmene eller mellom medlemmene innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtektene avgjøres med bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Den siste medlemmet oppnevnes av sorenskriveren i Sør-Trøndelag. Voldgiftsretten skal begrunne sitt vedtak.
 
Voldgiftsretten følger reglene i rettergangsloven (jfr. Lov om rettergangsmåten for tvistemål, av 13. august 1915 nr. 6, kap. 32).
 


 

Vedlegg 3 - Styrets forslag til skuddpremie for småpredatorer

 
Styret i Rennebu Utmarksråd foreslår følgende oppstartsordning for utbetaling av skuddpremie for småpredatorer i Rennebu:
 
Rødrev: kr. 200,-/stk
Kråke og ravn: kr. 20,-/stk
Mår og mink: kr. 200,-/stk
 
Årlig budsjett:
Rødrev: 60 stk à kr. 200,-/stk =                    kr. 12.000,-
Kråke/ravn: 200 stk à kr. 20,-/stk =              kr.   4.000,-
Mår/mink: 20 stk à kr. 200,-/stk =                kr.   4.000,-
Sum                                                               kr. 20.000,-
 
Finansiering:
Beitelaga i Rennebu: 10 øre/sluppet sau og 20 øre/sluppet lam = 4.568,80 jfr. sluppet sau på beite i 2011 (beitelaga i Rennebu har godkjent dette på sitt årsmøte 14.02.2012)
 
Grunneierlag med tellende hjorteviltareal: 3 øre/dekar

 

Grunneierlag Tellende storviltareal Andel 3  øre/dekar
Jorli Reberg 31000 kr    930,00
Ilfjellet 74600 kr 2 238,00
Austre Rennebu 81800 kr 2 454,00
Nordre Seierdal 13800 kr    414,00
Innset 53530 kr 1 605,90
Innerdalsfeltet 12500 kr    375,00
Ytre Seierdal 18500 kr    555,00
Gisnås 9200 kr 2   76,00
Skogbyggen 23000 kr    690,00
Ramsfjell 90500 kr 2 715,00