Været på Rennebu

Tirsdag
1°C
Skyet
Onsdag
2°C
Sludd
Torsdag
1°C
Skyet
Værvarsel fra yr.no


Bilde: 16 takkeren felt av Lauvåsen Jaktlag 10.10.2011. Oksen veide 268 kg (foto: Mikkel Voll Stokkli)


Rennebu Storviltvald
Storviltjakta i Rennebu forvaltes av Rennebu Storviltvald som ble stiftet 14. april 2004. Rennebu Storviltvald er en sammenslutning av samtlige grunneiere i Rennebu med tellende storviltareal. Det er en felles driftsplan/bestandsplan for hele Rennebu, godkjent av Rennebu kommune. Inneværende driftsplanperiode er fra 2016 til 2018 (se fil arkiv under). Tellende storviltareal er ca. 584.600 dekar.


Hjorteviltregion 3, Sør-Trøndelag  og Møre og Romsdal
Rennebu er med i Hjorteviltregion 3, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Denne regionen omfatter kommunene Orkdal, Rindal, Meldal, Rennebu, Oppdal, Skaun, Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen (gjelder Haltdalen gamle kommune). På slutten av 1990-tallet gjennomførte Hjorteviltregion 3 et merkeprosjekt på elg i disse kommunene. Sluttrapporten finner du i filarkivet under.

Bilde: Kronhjort felt av Bondehæren Jaktlag (Skogbyggen Utmarksområde) høsten 2011. Bukken veide 120 kg (foto: Morten Rødningen)


Fallviltgruppe
Rennebu Utmarksråd/Rennebu Storviltvald har det operative ansvaret med fallviltet i kommunen. Fallviltgruppa består av fast mannskap med døgnbemannet vakttelefon (72 42 52 22) og rykker ut på kort varsel ved viltpåkjørsler og annet skadd vilt.Viktige telefonnr.:
  • Vakttelefon viltpåkjørsler etc. fallviltgruppa (døgnvakt) 72 42 52 22 eller POLITIET 02800
  •   Ettersøk på hjortevilt under jakt uten resultat første dag meldes til Håvard Rønning tlf. 48 21 26 91.
  • Rovviltkontakt for Statens Naturoppsyn i Rennebu (rovviltobservasjoner og skadedokumentasjon): Håvard Rønning 48 21 26 91.
  • Kvote- og lisensjakt på store rovdyr: www.fylkesmannen.no

Viltfond
Rennebu Storviltvald har opprettet eget viltfond. Her kan grunneierlag, grunneiere og private aktører søke om midler fra viltfondet til viltfremmende tiltak. Finansieringen av viltfondet er kr. 1,-/kg for elg og 5,-/kg for hjort. Det kan også søkes om beiteskadeerstatning og vinterforing av hjortevilt. For å kunne komme i betraktning for beiteskadeerstatning må beiteskadene være såpass betydelig at sluttavvirkning av plantefelt eller pløying og nysåing av eng er nødvendig. Taksering av skadene utføres av landbrukskontoret hos Rennebu kommune. Det gis ikke erstatning for ødelagte rundballer. For å kunne søke om vinterforing av hjortevilt, må dette ha trafikksikkerhetshensyn (unngå påkjørsler langs vei og jernbane). Det gis ikke støtte til vinterforing for å opprettholde høy hjorteviltstamme i området. Styret står fritt til å vurdere hver enkelt søknad.


Jaktledere 2021

Grunneierlag Jaktfelt Jaktleder Tlf.
 
 Jorli Reberg   Jorli Reberg    
  Utleid periode 1    
  Utleid periode 2     
 Ilfjellet   Voll   Kristian Holiløkk 984 02 282
  Skjerve   Einar Skjerve   414 52 040 
  Eggan   Jan Kjetil Eggan   995 44 195   
  Buan   Einar Lien   913 60 402   
  Ilbogen   Martin Hoel   466 52 124   
  Halland/Rønning   Lars Halland   911 80 413   
 Austre Rennebu   Bjerkås   Jan Kjetil Eggan   995 44 338    
  Halland   Lars Halland   911 80 413   
  Vassengsetra   Otto Holm   414 00 270   
  Vangen   Vidar Engen   472 53 224   
  Toset   Roger Skamfer   414 12 072   
 Nordre Seierdal   Nordre Seierdal   Kåre Ola Botnan   916 72 661   
 Innerdalsfeltet   Innerdalsfeltet   Nils Lauritz Totlund 901 91 168   
 Innset   Midtseterlia  Jon Olav Halgunset   995 80 775   
  Innsetlia  Morten Buseth  952 88 834  
  Klevmorka Kåre Inge Nygård 928 15 475  
  Nåvdalen/Garlia  Morten Buseth  952 88 834  
 Ytre Seierdal   Sør  Anders Mjøen 458 86 015
  Nord  Anders Mjøen  458 86 015 
 Gisnås Jaktomr.   Gisnås  Håkon Dørum 900 74 025
 Skogbyggen   Bondehæren   Einar Holden   975 08 544   
 Hammersetra   Hammersetra   Tormod Eggan 980 93 849
 Ramsfjell   Gisnadalen   Arnstein Krokhaug 907 88 890
  Heverli   Oddvar Halgunset   954 92 550   
  Ytterhus   Ivar Langklopp   906 53 315   
  Gunnes   Petter Sandhaugen   980 959 67   
  Hoel   Ivar Rise   971 70 988   
  Eian   Tore Øverland   975 28 673  
  Ånegga   Atle Uv   915 19 657  
      
 Leverdalen   Leverdalen   Atle Uv 915 19 657
 Nerskogen   Nerskogen   Alf Erik Lånke   918 46 029   
 Trollheimen   Furuåsen   Kjell Andreassen   959 62 710   
  Lauvåsen   Terje Frøseth 901 91 579
  Ås-Svarthamran   Endre Nordbø   909 44 265   
  Vora   Ivar Flå   901 12 890   
  Skamfjellet   Rolf Arne Bruholdt   909 22 848   
  Utleid felt A   Jørn Lindholm 996 92 441 
  Utleid uke 42   Hans Olav Rosten 915 19 450 
  Utleid felt AB     
Haugasetra              Haugasetra             Jan Arve Nyberg          922 92 880     
 
Aldersbedømming elgkjever. Ungdyr eller voksen?
Voksen: Tredje jeksel forfra er 2-delt (a og b). De tre fremste jekslene er like mørke som jeksel nr. 4. Slitasjen på jekslene tilsier at elgen også er eldre enn 2,5 år. Nøyaktig alder er det kun snitting som kan gi svar på (foto: Svein Erik Morseth).

Ungdyr / 1,5 år: Tredje jeksel forfra er 3-delt (a, b og c). Under jeksel nr. 2 og 3, kan man skimte ny tann på vei opp (foto: Svein Erik Morseth).
Ungdyr / 1,5 år tidlig utviklet: Tredje jeksel forfra er 2-delt (a og b), men vesentlig lysere enn jeksel nr. 4. I tillegg er jeksel nr. 1, 2 og 3 ikke helt utvokst og står ikke på linje med jeksel nr. 4 (blå linje). (foto: Svein Erik Morseth).
Ungdyr / 1,5 år tidlig utviklet: Samme kjeve som ovenfor. I tillegg mangler noen fortenner. Oftest står fortennene på skeiva hos ungdyr (har ikke rettet seg opp) eller det er en blanding av nye tenner og melktenner (foto: Svein Erik Morseth).Kvote- og lisensfelling av store rovdyr

Oppdatert informasjon om kvote- og lisensjakt i Trøndelag finner du her.
 Vedtekter Rennebu Storviltvald 
  Vedtatt på stiftelsesmøtet 14. april 2004
Endret av årsmøtet 19. april 2006
  Endret av årsmøtet 23. mai 2012

 
§ 1. Rennebu Storviltvald
Rennebu Storviltvald (senere kalt valdet) er en sammenslutning av rettighetshavere innenfor det området som framgår av § 3. Medlemmene har begrenset ansvar.
 
§ 2. Formål og arbeidsfelt (endret 23. mai 2012)
Valdets formål er å samle rettighetshaverne i de tidligere mindre valdene i ett stort vald for å forvalte hjorteviltet elg, hjort og rådyr som en del av landbrukets næringsgrunnlag. Valdet skal arbeide for en bestandsstørrelse som er tilpasset beitegrunnlaget og som ikke fører til uakseptable beiteskader i jord- og skogbruk eller går ut over andre samfunnsinteresser.
 
Deltakelse i Rennebu Storviltvald medfører ikke at medlemmene fraskriver seg disposisjonsrettigheter eller plikter innenfor sitt eget lags område.
 
§ 3. Avgrensning (endret 23. mai 2012)
Valdets område er tellende hjorteviltareal for valdets medlemmer i Rennebu.
 
§ 4. Medlemskap (endret 23. mai 2012)
Innmelding i valdet skjer ved undertegning av innmeldingserklæring. Det skal gå frem av denne hvilke rettigheter og plikter medlemskapet omfatter for medlemmet. Medlemskapet skal lyde på vedkommende grunneierlag, og kan ikke skilles fra denne. Medlemmer plikter snarest mulig å gjøre nye eiere i grunneierlaget kjent med medlemskapet.
 
Medlemskapet er bindende. Utmelding må skje skriftlig til valdets styre innen 31. desember for den inneværende planperiodens siste år, og gjelder for påfølgende driftsplanperiode. Utmeldt medlem som trekker sitt areal ut av valdet, kan ikke gjøre krav på andel i lagets fond eller eiendeler for øvrig.
 
Alle straffebestemmelser følger planperioden.
 
§ 5. Andeler
Medlemmene tildeles andeler etter tellende areal. Kun medlemmer av Rennebu Storviltvald har andelsrett.
 
Andeler i valdet:
Inntil 25.000 dekar gir én andel
Fra 25.001 dekar til   50.000 dekar gir to andeler
Fra 50.001 dekar til   75.000 dekar gir tre andeler
Fra 75.001 dekar til 100.000 dekar gir fire andeler
Over 100.000 dekar gir fem andeler
 
Er et sameie medlem, har sameierne samlet det antall andeler som rettighetene tilsier.

§ 6. Styret (endret 23. mai 2012)
Alle storviltsaker som krever styrebehandling behandles av styret for Rennebu Utmarksråd
 
§ 7. Årsmøtet (endret 23. mai 2012)
Alle storviltsaker som krever årsmøtebehandling behandles av årsmøtet i Rennebu Utmarksråd. Bare medlemmer av valdet har stemmerett i saker som angår valdet. Medlem kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med mer enn én fullmakt.
 
Innkalling og saksliste til årsmøtet følger årsmøteinnkallingen til Rennebu Utmarksråd.
 
Vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. Til vedtektsendring kreves 2/3 flertall. Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer. Hvert medlem har 1 stemme. Dersom det i en sak kreves av minst ett medlem, brukes gradert stemmerett etter andeler jfr. § 5. Hver andel gir rett til en stemme.
 
§ 8. Arbeidsår (endret 23. mai 2012)
Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Valdet disponerer egne bankkonti. Styret har fullmakt til å bruke disse konti  innenfor retningslinjene som bestemmes av andelseierne i valdet.
 
§ 9. Sekretær (endret 23. mai 2012)
Sekretær for Utmarksrådet håndterer storviltsaker som del av sitt virke i hht. arbeidsinstruksen.
 
§ 10. Økonomi (endret 23. mai 2012)
Drift av valdet finansieres med innkomne fellingsavgifter.
 
§ 11. Oppløsning (endret 23. mai 2012)
Oppløsning av valdet kan besluttes med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte etter at det har vært foreslått for foregående årsmøtet. Minst halvdelen av stemmeandelene må være til stede. Møter ikke så mange stemmeberettigede, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de fremmøtte.
 
Før oppløsning må alle økonomiske forpliktelser være dekket, og valdets eiendeler være fordelt blant valdets medlemmer i forhold til tellende areal.
 
§ 12. Tvister
Alle tvister mellom valdet og medlemmene eller mellom medlemmene innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtektene avgjøres med bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Den siste medlemmet oppnevnes av sorenskriveren i Sør-Trøndelag. Voldgiftsretten skal begrunne sitt vedtak.
 
Voldgiftsretten følger reglene i rettergangsloven (jfr. Lov om rettergangsmåten for tvistemål, av 13. august 1915 nr. 6, kap. 32).
  


Fil arkiv: